Retningslinjer for Rally Lydighedsdommere

A. Formålet med Rally Lydighed

Rally Lydighed er en sport, hvor der bliver lagt vægt på det glade og positive samarbejde mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt at både hund og fører viser dette under gennemløbet.

Alle deltagere i en rally-klasse skal gennemføre de samme øvelser på grundlæggende samme måde, så kvaliteten af de forskellige udførsler kan sammenlignes og bedømmes. Det grundlæggende formål med Rally er at skabe en aktivitet, som ikke kræver omfattende præcision for at opnå succes. Hunde som deltager i Rally, er hunde som er blevet trænet og vænnet til at være velopdragne i hjemmet, på offentlige steder og sammen med andre hunde. I Rally skal både hund og fører vise glæde og samarbejde. For at sikre dette må føreren bruge opmuntring, ros og kropssprog gennem hele Rallybanen. Klap er dog ikke tilladt i ekspert- og champion-klassen.

B. Rally dommeren

Kendskab til reglerne for Rally Lydighed

Rally-reglementet er den grundlæggende vejledning for bedømmelsen. Her er dog kun beskrevet de mest almindelige og alvorlige fejl og ikke hver eneste tænkelig fejl.

Rally-reglementet samt øvelsesbeskrivelserne giver dommeren retningslinjer for hvordan en øvelse skal udføres, men da rally ikke dømmes med den samme præcision som formel lydighed, skal rally dommere kunne beslutte på baggrund af et mentalt billede af den perfekte gennemførelse, indenfor de rammer som rally reglementet giver.

Dommernes viden øges ved at de studerer rally-reglementet, deltager i møder og seminarer eller andre arrangementer. At anvende den erhvervede viden i praksis giver dommerne mulighed for at leve op til principperne for sund dømmekraft, som de er indeholdt i rally-reglementet.

Dommerne har den fulde myndighed til at handle efter eget skøn indenfor rammerne af rally-reglementet, og de skal udøve denne myndighed på en saglig måde. Det forventes at dommerne foretager deres eget skøn, og at de lever op til det ansvar som dette indebærer. Hvis en beslutning er afhængig af den nøjagtige ordlyd i reglementet, skal denne kontrolleres før den endelige beslutning tages. En dommer må ikke kassere, modificere eller forlange noget, der ikke fremgår af reglementet.

Et rallyresultat skal være en anerkendelse. Resultatet skal derfor baseres på en optræden som til fulde lever op til kravene i rally-reglementet. Bedømmelsen af den enkelte øvelse skal være tilstrækkelig begrundet i hunden og førerens præstation. Ejeren af en hund, som består en rallyprøve, har kun grund til at være stolt. At opnå point nok til at bestå angiver en troværdig præstation, som er fuldt ud berettiget.

C. Forberedelse

Ringen.

Ved ankomsten kan dommeren slå banerne op udenfor ringen. Dommeren kan ændre banen på grund af uforudsete baneforhold og ligeledes opsætte ændringerne.

Dommeren skal inspicere banen inden bedømmelsen starter, for at sikre at den lever op til reglementet. Ringens størrelse skal fastsættes, ved at dommeren skridter den af.

Dommerens banekontrol skal indeholde:

  • Kontrol af at skilte og holdere er sikre for hunde og førere.
  • Kontrol af at de afledninger der bruges til øvelsen ”Fristende 8-tal” kan ses og lugtes, men ikke spises.
  • Kontrol af springene/tunnelen for at sikre at de har den rette størrelse.

Startrækkefølge.

I klasserne med spring kan den arrangerende klub/ringsekretæren arrangere startrækkefølgen i overensstemmelse med hundenes springhøjde fra de laveste til de højeste eller omvendt.

Bedømmelsestid.

Der må højst planlægges at kunne bedømme 15 gennemløb i timen og der skal afsættes yderligere 30 minutter til at sætte banen op og til banegennemgang for hver klasse der skal bedømmes. Dommeren kan holde pause for at hvile eller spise efter forgodtbefindende.

D. Ringprocedurer

Bedømmelsen.

Pointtallet for de enkelte teams beregnes løbende af ringsekretæren.

Resultaterne kan offentliggøres løbende eller vente til en samlet præmieoverrækkelse.

E. Dommersedler

Før bedømmelsen.

Den arrangerende forening klargør én dommerseddel pr. deltagende team. Startrækkefølgen skal tage højde for springhøjde. Startrækkefølgen kan også aftales ved banegennemgangen.

Efter bedømmelsen.

Dommersedlen påføres den aktuelle banetid. Pointtallet udregnes af sekretæren.

Dommersedlerne er dommerens ejendom og kan bruges til personlige notater til egen evaluering eller udvikling af dommerstanden som helhed.