Procedurer og bedømmelse

A. Banegennemgang

Træning på banen er ikke tilladt, men inden gennemløbet gennemføres en 15 minutters samlet gennemgang af banen for førerne uden hund. Der bør ikke være mere end 15 hundeførere pr. banegennemgang og der må højst være 20. Kun hundeførerne, dommeren og officials er tilladt på banen.

Under gennemgangen skal dommeren være til stede på banen for at kunne svare på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Dommeren kan vælge at gennemgå banen med deltagerne indenfor de 15 minutter.

Det er ikke tilladt at give godbidder/legetøj i ringen. Mavetasker, træningsbælte/nederdelsvest, guftasker eller overfyldte lommer må ikke medbringes hverken under banegennemgangen eller under gennemløbet. Godbidder/legetøj kan medbringes i lukkede lommer eller placeres udenfor ringen ved det opsatte belønningsområde/-bord.

B. Tidtagning

Der tages tid på alle hundene. Tiden, afrundet til nærmeste hele sekund, bruges til at afgøre placeringen ved pointlighed. Tiden startes når dommeren giver kommando fx. ”Fremad” og slutter når hundeføreren krydser mållinjen. I tilfælde af pointlighed får det team, der er hurtigst den højeste placering og markeres med et plus (+) efter pointtallet. Der ændres ikke på pointtallet. Ved både pointlighed og samme tid for to teams indenfor de øverste tre placeringer afgøres endelig placering på baggrund af helhedsindtrykket. Er dette ens, deles placeringen.

C. Bedømmelse

Dommerens kommandoer vil være ”Er du klar?” efterfulgt af fx. ”Fremad”. Andre kommandoer er ikke nødvendige. Teamet skal selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt.

Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men normalt, tempo med hunden under kontrol og indenfor en afstand af ca. ½ meter fra førerens venstre side. Der skal være et tydeligt, afslappet og positivt samarbejde. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.

Der bliver lagt vægt på det glade, positive samarbejde mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt ”plads” position.

Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke straffes. I begynder- og øvede klasse er det tilladt at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder, på låret, knipse eller bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring af hunden. I de øvrige klasser er det ikke tilladt at klappe hverken på låret, i hænderne eller knipse, men anden opmuntring og ros er fortsat tilladt.

Føreren må frit bruge sine hænder og arme i sin kommunikation med hunden. Føreren må dog ikke berøre hunden, lokke den eller foretage fysiske korrektioner.

Højlydte eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til enhver tid. 

1. Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed

Der tages tid på den enkelte men denne offentliggøres ikke. Tiden bruges kun for at afgøre den enkeltes placering ved pointlighed.

Dommeren bør give en kortfattet mundtlig vurdering efter hvert gennemløb.

For at bestå skal hund og fører opnå mindst 70 point ud af de 100 mulige, som gives for den perfekte præstation.

Points

Indenfor alle klasser er udgangspunktet 90 point. Der fratrækkes blandt andet:

 1-points fradrag for følgende:

 • stram line
 • meget skæv plads (over 45 grader)
 • hunden ude af position (afstand til føreren)
 • hunden går ind i førerens bane
 • langsom eller forsinket reaktion
 • snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt, person o.l.

 3-points fradrag for følgende:

 • gentagelse af en øvelse (kun èn gentagelse pr. øvelse.)
 • modvillig reaktion
 • høj eller truende kommando eller signal
 • overdreven gøen
 • urolig i positionen
 • væltet skilt eller kegle
 • rammer springet
 • manglende kontrol (hunden forlader fører)
 • mindre førerfejl - herunder at føreren rammer spring 

 10-points fradrag for følgende:

 • ikke korrekt udført øvelse (hvis hunden ikke indtager eller holder korrekt position eller hvis føreren ikke udfører øvelsen korrekt)
 • afsæt på springet
 • større førerfejl - herunder berøring af hunden på banen (undtagen kort berøring ved start skiltet)

Op til 10 points tillæg (til 100 point):

 • Helhedsindtryk (gensidigt samarbejde, tydelig arbejdsiver, godt flow)

Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for:

 • minimumskrav ikke overholdt
 • konstant stram line
 • konstant ude af position
 • hunden ude af kontrol - føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller konstant gøen
 • enkelt øvelse sprunget over
 • gør sig ren i ringen under gennemløbet
 • forlader positionen på ærespladsen
 • grov førerfejl
 • provokerer hunden på/fra ærespladsen

2. Gentagelse af en øvelse

Alle øvelser kan gentages én gang. Dog ikke ved nedrivning af et spring. Hundeføreren beslutter selv, om en øvelse skal gentages og viser dette ved at foretage en ny opmarch til det pågældende skilt. Opmarchen må starte efter skiltet fra forrige øvelse. Ved en ny opmarch slettes alle fejl, dog ikke et IB, som er sket fra den første gang øvelsen påbegyndes. De tre point (for gentagelsen) slettes dog ikke, hvis det andet forsøg ikke er korrekt. Fratræk for adfærd fx. ”Manglende kontrol” slettes dog ikke. 

En gentagelse af en øvelse kan foretages indtil næste øvelse påbegyndes. Fejl mellem øvelserne indgår i bedømmelsen af den næste øvelse og kan derfor rettes ved at gå tilbage og gentage den sidste øvelse.

3. Beregning.

Arrangørerne er ansvarlige for udregningen af det endelige fradrag på dommersedlen og for at føre resultaterne på lister.

Resultater på under 70 point skrives som IB.

Dommersedlen er udelukkende til dommerens brug og udleveres ikke!

D. Diskvalifikation

1. En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

 • Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition.
 • Den udviser fysiske eller psykiske handicaps og dyrlægeattest ikke kan fremvises.
 • Den udviser aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen.
 • Den udviser udpræget nervøsitet.
 • Udførelse af øvelserne/gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden.

2. En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

 • Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger eller efter reglerne.
 • Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden.
 • Føreren forstyrrer en konkurrent/deltager eller dennes hund under gennemløbet.
 • Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen.
 • Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen (hårde ryk i halsbånd/line, spark, slag eller enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er tilladt)
 • Ukvemsord er ikke tilladt på banen – hverken overfor hund eller dommer (kommer ind under usportslig optræden).

 

Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer. Diskvalifikationen gælder for resten af stævnet og deltagergebyret tilbagebetales ikke.

Hvis en hund eller hundefører udelukkes/diskvalificeres, skal dommeren give besked til den pågældendes lokalforening samt rallyudvalget.

 

Dommerens afgørelser er inappellabel!