§1Foreningens navn

1.1

Foreningens navn er

Det er en god idé, at navnet indeholder et geografisk tilhørsforhold – f.eks. Vordingborg Kickboxing Club eller Skagen Vandrelaug

§2Foreningens hjemsted

2.1

Foreningen har hjemme i

Denne paragraf skal med, hvis man skal bruge kommunale faciliteter eller anden støtte fra kommunen

§3Foreningens formål

3.1

Foreningens almennyttige formål er

Almennyttig betyder, at foreningen vil fremme fællesskabets interesser – ikke kommercielle eller individuelle interesser.

Formålet beskriver, hvad I grundlæggende ønsker med jeres forening - hvilke værdier foreningen hviler på, og hvad den vil arbejde for. Eksempler på formålsparagraffer: 

 • Foreningens formål er at give alle interesserede i Tilst uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke idræt eller deltage i foreningens fællesskaber.
 • GFS er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre i Galten-Skovby og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.
 • Foreningens formål er at virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Samsø kommune for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§4Medlemskab

4.1

Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2

Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4.3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen skal have mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem arbejder imod det foreningen står for.

Det kan være tilfælde, hvor medlemmer optræder illoyalt over for foreningen.

Det kan fx være en situation hvor medlemmet:

 • Bagtaler bestyrelsen
 • Spreder falske rygter, der kan betyde tabt goodwill i lokalsamfundet
 • Mobber andre medlemmer eller er voldelig m.v.

§5Generalforsamlingen

5.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens øverste myndighed betyder, at de beslutninger, som træffes på en generalforsamling, står over alle andre beslutninger i foreningen.

5.2

Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling.

Husk, at tidspunktet for generalforsamlingen hænger sammen med regnskabsåret.

Det betyder, at hvis generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts, følger regnskabet kalenderåret.

Afholdes generalforsamlingen inden udgangen af september, følger regnskabet skoleåret.

 

5.3

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4

Stemmeret

5.5

Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

Simpelt flertal betyder, at mere end halvdelen af de afgivne stemmer skal stemme for forslaget.

Kampvalg: Der er tale om kampvalg, hvis der er flere kandidater end pladser, der skal vælges til.

5.7

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag

 6. Forslag til handlingsplan og budget

 7. Valg af bestyrelse og suppleant

 8. Valg af revisor

 9. Evt.

§6Ekstraordinær generalforsamling

6.1

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når

6.2

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7Bestyrelsen

7.1

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

7.3

Bestyrelsen vælges for

Hvis I ønsker en kontinuerlig udskiftning i bestyrelsen, kan det være en idé at fastsætte, hvor mange perioder det enkelte bestyrelsesmedlem kan sidde.

7.4

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6

Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8Regnskab/økonomi

Regnskabsåret hænger sammen med, hvornår du afholder generalforsamling.

Afholdes den årlige generalforsamling inden udgangen af marts, så skal du vælge "Regnskabsåret er kalenderåret". 

Afholdes den årlige generalforsamling inden udgangen af september, skal du vælge "Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien".

8.2

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3

Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9Dispositionsret

9.1

Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.

Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

Med aftaler menes der for eksempel adgang til bankkontoen, indkøb af klubtøj eller materialer, stiftelse af gæld og tilmelding til kurser.

9.2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

En forening er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at foreningen kan indgå og hæfter for alle aftaler som bestyrelsen indgår – dog kun med de aktiver, der findes i foreningen.

§10Vedtægtsændringer

10.1

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11Opløsning af foreningen

11.1

Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Er foreningen kommet i en situation, hvor man overvejer at opløse foreningen, er det vigtigt at alle medlemmer får mulighed for at give deres mening til kende.

Derfor bør der afholdes to generalforsamlinger, hvor en evt. opløsning diskuteres og bringes til afstemning.

De to generalforsamlinger kan være en almindelig generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling eller to ekstraordinære generalforsamlinger.

11.2

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den [dato] [måned] [årstal]

 

 

__________________________________

Dirigentens underskrift

Hent vedtægterne som Word-fil

E-mail mig