Vedtægter i DGI Sønderjylland

Nyeste vedtægter besluttet på årsmødet d. 27. april 2023

§ 1 Navn og juridisk status

Landsdelsforeningens navn er DGI Sønderjylland.

Stk. 2. Landsdelsforeningen er en forening og er en selvstændig juridisk person.

Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

Sønderjylland og DDS Sønderjylland gennemført ved en årsmødebeslutning af 17. september 2013 om fusion med virkning fra den l. januar 2014.

§ 2 Hjemsted og geografisk område

DGI Sønderjyllands hjemsted er Aabenraa Kommune.

Stk. 2. DGI Sønderjylland dækker geografisk kommunerne Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.

§ 3 Tilhørsforhold

DGI Sønderjylland er medlem af DGI.

§ 4 Formål

DGI Sønderjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Sønderjylland vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

§ 5 Medlemsforhold

Alle foreninger, som tilslutter sig DGI Sønderjyllands formål og som efter DGI Sønderjyllands skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven, kan være medlemmer af DGI Sønderjylland. Kun foreninger, der har personer som medlemmer, kan blive medlem. Foreningerne skal have hjemsted inden for DGI Sønderjyllands geografiske område.

Stk. 2. Endvidere kan alle frie skoler, som tilslutter sig DGI Sønderjyllands formål, være medlemmer. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler samt husholdnings-og håndarbejdsskoler. Tilsvarende kan skydebaneforeninger være medlem, men opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret.

Stk. 3. En skytteforening skal for at være medlem af DGI Sønderjylland i sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: "Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våben påtegning."

Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer.

Stk. 5. En forening eller fri skole, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde.

Stk. 6. Medlemmer af DGI Sønderjylland er forpligtet til at sende indberetning om medlemsforhold m.m.

Stk. 7. En forening der er medlem af DGI Sønderjylland, er forpligtet til at følge de regler og bestemmelser, som er gældende for DGI, uanset om disse er fastsat på landsplan eller landsdelsplan. Dette gælder også regler om afgørelse af konflikter og overtrædelse af regler samt idømmelse af sanktioner. Sanktioner kan pålægges en forening eller idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller aktive i en forening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

Stk. 8. Udmeldelse skal ske skriftligt til landsdelsbestyrelsen med seks måneders varsel til den l. januar. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Eventuelt skyldigt beløb til DGI eller DGI Sønderjylland skal være betalt senest på udmeldelsestidspunktet. Eventuelt optagne lån gennem DGI skal være indfriet senest på udmeldelsestidspunktet. Senest på udmeldelsestidspunktet tilbageleveres hvad medlemmet måtte have modtaget til låns af DGI Sønderjylland.

Stk. 9. Medlemmer kan udelukkes midlertidigt, såfremt medlemmet ikke betaler kontingent eller ikke foretager medlemsindberetning. Beslutning herom træffes af landsdelsbestyrelsen og det udelukkede medlem har ikke krav på at få dette prøvet på et årsmøde.

Stk. 10. Medlemmer kan ekskluderes, hvis medlemmet groft eller gentagne gange overtræder DGI Sønderjyllands regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet groft eller gentagne gange handler til skade for DGI Sønderjylland.

Stk. 11. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Afgørelse må ikke træffes, før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet.

Stk. 12. Det ekskluderede medlem kan få sin sag behandlet på førstkommende årsmøde. Krav om behandling af eksklusionen på årsmødet har ikke opsættende virkning, medmindre landsdelsbestyrelsen beslutter andet.

§ 6 Årsmødet

Årsmødet er DGI Sønderjyllands højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Årsmødet indkaldes med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af e-mail til medlemsforeningerne og ved bekendtgørelse på DGI Sønderjyllands hjemmeside.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved DGI Sønderjyllands årsmøde er:

 • Medlemmerne af landsdelsbestyrelsen.
 • Alle medlemsforeninger.
 • Frie skoler med hver en delegeret.
 • Et æresmedlem har én stemme ved afstemninger på årsmødet.

Stk. 3. Hver medlemsforening har 5 delegerede, og kun fremmødte delegerede har stemmeret.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 • Landsdelsbestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
 • Orientering om det nuværende års budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelse og revisor.
 • Eventuelt.

Stk. 5. Valgbar til landsdelsbestyrelsen er ethvert myndigt medlem af en DGI Sønderjylland medlemsforening. Ansatte i landsdelsforeningens administration kan ikke vælges til landsdelsbestyrelsen.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være DGI Sønderjyllands kontor i hænde senest tre uger inden årsmødet.

Stk. 7. Endelig dagsorden, regnskab, budget og eventuelle indkomne forslag skal lægges på DGI Sønderjyllands hjemmeside senest 14 dage inden det ordinære årsmøde.

Stk. 8. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal medmindre andet fremgår af vedtægterne. Kun fremmødte har stemmeret. Afstemning sker ved håndsoprækning.

Valg til formand og næstformand sker ved skriftlig afstemning. Øvrige valg og andre beslutninger er kun skriftlige, såfremt der fremsættes begæring herom, eller dirigenten beslutter det.

Stk. 9. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Alle medlemmer af medlemsforeningerne har ret til at overvære årsmødet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøde

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde når mindst mindst 25 medlemsforeninger fremsætter et begrundet forslag til behandling på et sådant møde, eller når landsdelsbestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til DGI Sønderjyllands kontor. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet herom er modtaget. Det skal indkaldes og afholdes i lighed med det ordinære årsmøde.

Stk. 3. Ethvert lovligt indvarslet ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 8 Digitalt årsmøde

Landsdelsbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes et digitalt årsmøde.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. l kan alene træffes, såfremt et fysisk årsmøde ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale årsmøde efter stk. l. Landsdelsbestyrelsen skal ved et digitalt årsmøde sikre, at årsmødet afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om årsmødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på årsmødet.

Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen skal gøre landsdelsforeningens medlemmer bekendt med, at der afholdes digitalt årsmøde i forbindelse med indkaldelse til årsmødet.

Stk. 5. Landsdelsbestyrelsen skal oplyse landsdelsforeningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med årsmødet. Landsdelsforeningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale årsmøde, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved årsmødet.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i årsmødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Stk. 7. Det i stk. 1-7 gælder også for digitale ekstraordinære årsmøder.

§ 9 Landsdelsforeningens ledelse

Årsmødet er landsdelsforeningens højeste myndighed. Landsdelsbestyrelsen har den overordnede ledelse af DGI Sønderjylland og er den højeste myndighed mellem to årsmøder.

§ 10 Landsdelsbestyrelsen

Landsdelsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer. Frem til årsmøde i 2024 er det ene medlem heraf formanden for DGI Sønderjylland Skydning

Formand, næstformand og 4 af bestyrelsesmedlemmerne vælges på årsmødet. Fra 2024 vælges alle bestyrelsesmedlemmerne på årsmødet.

Stk. 2. På årsmødet vælges i ulige år formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I 2023 vælges næstformand for 1 år.

I lige år vælges næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

På hvert årsmøde vælges 1 suppleant.

Formand, næstformand og ordinære medlemmer vælges for 2 år af gangen og suppleanten for 1 år.

§11 Landsdelsbestyrelsens arbejde

Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer af landsdelsbestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 3. Vedtagelse i landsdelsbestyrelsen kræver, at mere end halvdelen af landsdelsbestyrelsen medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 4. Der udarbejdes et referat af vedtagne beslutninger, og referatet underskrives af samtlige landsdelsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Landsdelsbestyrelsens arbejde er:

 • at arbejde for at opfylde formål/målsætning for DGI Sønderjylland
 • at være bindeled mellem DGI og DGI Sønderjylland
 • at repræsentere landsdelsforeningen udadtil
 • at afgøre optagelse af nye medlemmer og eksklusion af medlemmer
 • at være udførende organ for årsmøde
 • at udarbejde oplæg til behandling af principielle sager på årsmøde
 • at godkende landsdelsforeningens budget
 • at være budgetansvarlig
 • at godkende forretningsordener
 • at have den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiver/-lederfunktion for direktøren
 • at deltage som delegeret ved DGI's årsmøde og vælge øvrige delegerede
 • at oprette og nedlægge udvalg

I øvrigt er landsdelsbestyrelsen ansvarlig for områder, der ikke er henlagt til årsmødet.

Stk. 6. Ved varigt forfald i landsdelsbestyrelsen indkaldes suppleanter frem til førstkommende årsmøde.

Ved forfald af kortere varighed kan landsdelsbestyrelsen vælge at indkalde en suppleant for denne periode.

Stk. 7. Landsdelsbestyrelsen ansætter en direktør med det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DGI Sønderjyllands drift. Direktøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGI Sønderjyllands øvrige personale.

Stk. 8. Det direkte tilsyn med kontoret og DGI Sønderjyllands regnskab føres af landsdelsbestyrelsen ved dennes formand.


§ 12 Tegningsret

Landsdelsforeningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes landsdelsforeningen af to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse samt ved optagelse af lån og pantsætning, tegnes DGI Sønderjylland af hele landsdelsbestyrelsen.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.

§ 13 Udvalg

Til varetagelse af de enkelte aktiviteter og opgaver kan landsdelsbestyrelsen oprette aktivitetsudvalg, tværfaglige udvalg samt andre fora og kompetencegrupper. Under ansvar for landsdelsbestyrelsen leder disse organer de pågældende aktiviteter på grundlag af DGI Sønderjyllands vedtægter, forretningsordner, retningslinjer og budget.

Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen fastlægger sammensætningen af fora og kompetencegrupper. Sammensætningen af udvalg sker i henhold til § 14, stk. 2.

Stk. 3. Som led i fusionen med den tidligere DDS Sønderjylland landsdel er der indgået en fusionsaftale, som giver nogle overgangsregler gældende til udgangen af 2023. Der skal i denne periode være et skydeudvalg, hvis medlemmer er valgt af skytteforeningerne.

Stk. 4. Udvalgene udarbejder selv forretningsorden, som skal godkendes af landsdelsbestyrelsen.

§ 14 Udvalgenes arbejde.

Landsdelsbestyrelsen kan beslutte, at et udvalg kan igangsætte og koordinere aktiviteter indenfor udvalgets arbejdsområde i en eller flere landsdelsforeningers geografiske område.

Stk. 2. Formand såvel som udvalgsmedlemmer i et udvalg vælges på udvalgets årlige aktivitetsmøde, som afholdes i perioden fra den l. februar frem til DGI Sønderjyllands årsmøde. Landsdelsbestyrelsen kan efter indstilling fra et udvalg dispensere for tidspunktet for afholdelsen af udvalgets aktivitetsmøde.

Stk. 3. Alle udvalg indsender senest den l. september et budgetforslag for det kommende år til DGI Sønderjyllands landsdelsbestyrelse med henblik på behandling og senere godkendelse.

Stk. 4. Alle udvalg skal udarbejde et forslag til en forretningsorden, der l. år skal godkendes af landsdelsbestyrelsen.

Herefter skal forretningsordenen indsendes til godkendelse af landsdelsbestyrelsen, såfremt der er forslag til ændringer.

§ 15 Lokale aktiviteter

Stk. 1. DGI Sønderjylland og alle dets udvalg er forpligtiget til at igangsætte og understøtte lokale tiltag inden for de aktiviteter, der er repræsenteret i DGI Sønderjylland.

Stk. 2. Gennemførelsen af lokale tiltag kan ske både i DGI Sønderjylland-regi alene eller samarbejde med lokale medlemsforeninger. I sidstnævnte tilfælde skal DGI Sønderjylland stå for økonomien i tiltaget.

§ 16 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en statsautoriseret revisor, samt af de 2 kritiske revisorer. Den statsautoriserede revisor antages af DGI’s hovedbestyrelse. De 2 kritiske revisorer vælges af årsmødet for 2 år. Derudover vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 17 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 18 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på to hinanden følgende årsmøder, når de begge er indkaldt med det særlige formål, at foreningen skal opløses. De to årsmøder skal afholdes med mindst fire og højest otte ugers mellemrum.

På det første af disse årsmøder skal opløsningen godkendes med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Ved det andet årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelsen af opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer årsmødet beslutning om anvendelse af foreningens formue m.m. Denne skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål - fortrinsvis idrætslige - i DGI Sønderjyllands aktivitetsområde.

Denne disposition sker i samråd med DGI og Aabenraa Kommune.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen kan ikke træde tilbage, før afviklingen af foreningen er effektueret.

Landsdelsbestyrelsen indtræder sammen med en repræsentant fra DGI Sønderjyllands hjemstedskommune i et likvidationsudvalg, der forestår afviklingen i henhold til årsmødets beslutning.

Godkendt på det ekstraordinære årsmøde den 17. september 2013.

På årsmødet den 23. april 2015 er tilføjet følgende sætning sidst i § 5, stk. 2:

"Tilsvarende kan skydebaneforeninger være medlem, men opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret".

På det ordinære årsmøde den 26. april 2017 blev ændringer i §§ 9, 10 og 11 vedtaget.

På det ordinære årsmøde den 17. september 2020 blev der tilføjet en ny § 8 og de dagældende §§8-17 ændres til §§ 9 - 18.

På det ordinære årsmøde den 27. april 2021 er ordene "motion" og "bevægelsesglæde" tilføjet i § 4, som er DGI Sønderjyllands formålsparagraf. Endvidere er det præciseret i § 9, 2. sætning og i § 11, stk. 5, pkt. 10, at landsdelsbestyrelsen har den overordnede ledelse af landsdelsforeningen. Direktøren har den daglige ledelse.

På det ordinære årsmøde den 27. april 2023 blev følgende ændringer vedtaget:

 • 6, stk. 8: Præcisering omkring skriftlige afstemninger.
 • 10: Udvidelse af landsdelsbestyrelsen til 5 til 7 medlemmer samt, indførelsen af næstformand og revisorsuppleant.
 • 11, stk. 9 slettes: Landsdelsforum nedlægges.
 • 13, stk. 2: Blot en redaktionel rettelse.
 • 16, stk. 2: Det præciseres, at der vælges 2 folkevalgte revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Dato: 27.04.2023

Lars Kristensen, dirigent