Overblik over kommunale støttemuligheder til kurser og foreningsudvikling

Hvilke støttemuligheder er der muligheder for at søge for din forening? Læs mere her, og se en oversigt over støttemuligheder i Østjylland.

Værd at vide er det også, at kommunerne ind i mellem ændrer reglerne for deres tilskud, men vi prøver hele tiden at være ajour her på siden.

Følgende er gældende pr. 1. januar 2023.

Favrskov Kommune

Yder ikke tilskud til kurser.

Til nye initiativer med folkeoplysende formål kan du imidlertid søge tilskud fra Start- og udviklingspuljen. Tilskuddet kan søges løbende af foreninger og andre, og bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

>> Søg start- og udviklingspuljen <<

>> Søg fritidspas i Favrskov Kommune <<

>> Søg folkeoplysningstilskud i Favrskov Kommune <<

Norddjurs Kommune

Yder tilskud til rejse- opholds- og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale.

Kriterier og principper for tildeling:

 • Egenbetaling på 250 kr.
 • Kursusudgift på maks. 6.000 kr./kursus indgår i puljen
 • Kurser i udlandet støttes med maksimalt 1.000 kr. pr. deltager
 • Der ydes maksimalt 50 procent af kursusudgifter
  Størrelsen på puljen udgør i 2023 200.000, så hvis der er ansøgninger over dette beløb, bliver det ansøgte beløb beskåret forholdsmæssigt. Der er ansøgningsfrist 1. februar.

Kommunen har desuden en række puljer under Kultur- og fritidsudvalget, der kan være interessante, fx Udviklingspuljen, Idræts- og fritidspuljen og Kunst- og kulturpuljen.

>> Læs mere om puljerne <<

Odder Kommune

Som udgangspunkt ydes der tilskud på 50 % til trænere og instruktører, der har været på lederuddannelse. Men der er afsat 223.000 kr. i 2023, som bliver fordelt mellem det samlede ansøgerantal, hvorfor der ikke på forhånd kan siges, hvor stort et tilskud, der gives. Der gives tilskud til kursusudgiften, men der gives ikke tilskud til diæter, tøj og uniformer.

>> Søg tilskud <<

Kommunen har desuden en udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget, der kan søges løbende. Puljen giver tilskud til nye og tværgående aktiviteter.

>> Søg Udviklingspuljen <<

>> Søg fritidspas i Odder Kommune <<

Randers Kommune

Yder tilskud i henhold til Randersordningen med 75 procent af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører. Kurserne skal være arrangeret af en lands-, distrikts- eller kredsunion inden for foreningens område.

Der kan endvidere, efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra Kultur- og fritidsafdelingen, ydes tilskud til kurser, der udbydes af andre kursusudbydere end landsorganisationer m.v., hvis kurserne falder inden for foreningens almindelige formål og aktiviteter.

Tilskuddet ydes på baggrund af ansøgning, der indtastes via foreningsportalen løbende ved afslutning af et kvartal og senest den 31. december. Ansøgning indsendes, når udgifterne er afholdt og kurserne er gennemført.

>> Læs mere om Randersordningen <<

Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune disponerer desuden over en udviklingspulje, der hvert år er på 400.000 kr. 

>> Læs mere om Udviklingspuljen <<

>> Søg fritidspas i Randers Kommune <<

Samsø Kommune

Yder ikke tilskud til kurser og til udvikling af idrætsforeninger.

Social- og Kulturudvalget råder over en årlig tilskudspulje, der giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og projekter på Samsø.

>> Læs mere om puljen til kulturelle aktiviteter <<

Skanderborg Kommune

Yder tilskud til kurser for trænere og ledere, der er arrangeret på landsdels- eller landsplan.

Der ydes tilskud efter faktisk afholdt kursus med maks. 85 procent – dog maks. 1.300 kr. pr. kursus/deltager – med udbetaling én gang årligt.

 • Der ydes tilskud efter fradrag af andre tilskud
 • Der ydes ikke transporttilskud
 • Der ydes ikke tilskud til kurser i udlandet eller til højere videregående uddannelser
  Tilskuddet tildeles via ansøgning i perioden 15. december - 15. januar

Folkeoplysningsudvalget råder desuden over en udviklingspulje, der kan søges af såvel etablerede foreninger som selvorganiserede grupper, og prioriteres til udvikling af aktiviteter, projekter, organisationsformer mv., der har et folkeoplysende sigte.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

>> Læs mere om tilskudsmulighederne <<

>> Søg fritidspas i Skanderborg Kommune <<

Syddjurs Kommune

Yder tilskud til kurser og uddannelse med 75 procent af kursusafgiften – dog maks. 1.500 kr. pr. deltager pr. år. Der skal søges tilskud inden kursets start.

>> Læs mere om tilskud til kurser og uddannelser <<

Kommunen har desuden tre puljer indenfor kultur- og fritidsområdet; Kulturpuljen, Talentpuljen og Initiativpuljen.

>> Læs mere om Kulturpuljen <<

>> Læs mere om Talentpuljen og Initiativpuljen <<

>> Søg fritidspas i Syddjurs Kommune <<

Aarhus Kommune

Tilskud til træner- og lederuddannelse administreres af Idrætssamvirket Aarhus.

 • Der ydes et tilskud på 50 % af kursusprisen – maks. kr. 30.000 pr. kursist pr. kursus
 • Tilskuddet tildeles via ansøgning. Der er løbende ansøgningsfrist
 • Bemærk, at tilskud udbetales hvert kvartal. Hvis tilskuddet overstiger kr. 130.000 pr. kvartal, så vil Idrætssamvirket prioritere ansøgningerne efter, at flest mulige foreninger får et tilskud

Idrætssamvirket Aarhus råder desuden over en pulje for nye initiativer og udvikling i idrætsforeninger i Aarhus Kommune.

>> Læs mere om tilskudsmulighederne i Aarhus Kommune <<

Aarhus Kommune administrerer selv en række puljer, der tilbyder forskellige former for tilskud, støtte og puljer til foreninger.

>> Læs mere om puljerne <<

>> Søg fritidspas i Aarhus Kommune <<