Fritidspuljen - Trivsel gennem fritidsfællesskaber

DGI vil i den enkelte kommune mobilisere 5-10 foreninger til at blive ”Velkomstforeninger”, som klædes på til at tage socialt ansvar i lokalområdet og styrke vejen ind til foreningernes aktiviteter.

Mange foreninger oplever udfordringer i arbejdet med velkomst og fastholdelse af familier, som er nye i foreningssammenhænge. I brobygningen til lokale fællesskaber for børn med flugtbaggrund er det helt afgørende, at foreningerne har blik for og redskaber til at åbne deres fællesskab, så både børn og forældre får gode oplevelser med det nye og får lyst til og mod på at fortsætte.

Formålet er at videreudvikle Fritidspuljens arbejde med at øge trivslen hos flygtningebørn 0-17 år gennem et helhedsorienteret fokus på familierne. Ved at styrke forældrenes kendskab til fritidslivets muligheder og øge hele familiens tilknytning til lokalsamfundet etableres gode rammer for, at børnene kan fastholdes i positive fæl-lesskaber.

Derfor styrkes samarbejdet med DGI i det nye projekt, så der skabes fælles viden og løsninger på de udfordringer, som går på tværs. Lokalt i udvalgte kommuner vil familieidræt som metode blive testet for at få hele familien til at blive en del af foreningen, så foreningsforståelsen udvikles gennem aktiv deltagelse.

Velkomstforeninger

Det allerede etablerede samarbejde med DGI udvides med det formål at støtte udvalgte foreninger i samarbejdskommunerne samt styrke brobygningen mellem familie og forening. DGI vil i den enkelte kommune mobilisere 5-10 foreninger til at blive ”Velkomstforeninger”, som klædes på til at tage socialt ansvar i lokalområdet og styrke vejen ind til foreningernes aktiviteter.

DGI har i flere år arbejdet med at udvikle metoder og værktøjer til at styrke idrætsforeningers fællesskabskultur og velkomst til nye medlemmer, så børn og familier, der ikke tidligere har været aktive i en idrætsforening, får en god oplevelse i mødet med det nye. Denne erfaring vil her tilpasses og udvikles til at styrke velkomsten, trivslen og fællesskabet i de udvalgte foreninger.

Der vil også blive sat fokus på det gode forældresamarbejde i foreningerne. Forløbene for de enkelte foreninger sammensættes i dia-log mellem DGI og projektet. DGI følger løbende op på, hvordan foreningerne oplever modtagelsen af de børn og familier med flugtbaggrund, som med støtte fra Fritidspuljen bliver medlemmer i de udvalgte foreninger.