Regel- og appeludvalg i DGI Petanque

Formål

Arbejdsgruppen skal sikre, at regler bliver tolket ens i DGI Petanque. DGI Petanque følger de internationaler regler.

Ansvarsområde og kompetencer

Ansvarsområderne og arbejdet med disse kan prioriteres afhængig af, hvilke ressourcer og kompetencer der findes i gruppen. Ekstern viden eller evidens kan indhentes.

  • Fortolkning af regler
  • Være opdateret på nyeste regler i petanque
  • Løbende være i kontakt med dommerudvalget i DPF med henblik på fælles regelfortolkning
  • Udarbejdelse og ajourføring af DGI Petanques regelhæfte
  • Være ankeinstans ved tvivlsspørgsmål om regler for lokal foreninger under DGI

Arbejdsform

Arbejdsgruppen holder møder efter behov, og påtager sig konkrete opgaver i tæt samspil med Idrætsledelsen for Petanque og administrationen.

Der afholdes løbende online møder i arbejdsgruppen. Der udarbejdes et kort referat fra disse møder, som gøres tilgængelig via mimer.dgi.dk

Gruppen giver minimum én gang om året en status på et af DGI Petanques Formandsmøder.

Medlemmer

Gruppen sammensættes ud fra interesse og kompetencer. Idrætsledelsen udpeger en tovholder.