Vedtægter for DGI Sydvest

Foreningens vedtægter er vedtaget af årsmødet. Seneste ændring er fra 10. juni 2021.

§ 1 Navn
Landsdelsforeningens navn er DGI Sydvest.
Stk. 2. DGI Sydvest er en forening og er en selvstændig juridisk enhed.

§ 2 Hjemsted og geografisk område
DGI Sydvests hjemsted er den kommune, hvori landsdelsforeningens kontor er beliggende.
Stk. 2. DGI Sydvest dækker geografisk kommunerne Esbjerg – Varde – Billund – Vejen og Fanø.

§ 3 Tilhørsforhold
DGI Sydvest er tilsluttet landsforeningen DGI.

§ 4 Formål
DGI Sydvest vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

DGI Sydvest vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Sydvest vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt og motion.

§ 5 Medlemsforhold
Alle foreninger som tilslutter sig DGI Sydvests formål, kan være medlemmer af DGI Sydvest.

Stk. 2. Alle frie skoler, som tilslutter sig DGI Sydvests formål, kan optages som medlemmer i DGI Sydvest. Skydebaneforeninger kan optages som medlemmer uden stemmeret. DGI Sydvest kan tilbyde andre foreninger, folkeskoler, institutioner og andre enheder samarbejde uden at de pågældende er medlemmer. DGI Sydvest fastlægger samarbejdets indhold i aftaler eller i generelle vilkår for sådanne samarbejder.

Stk. 3.En skytteforening skal for at være medlem af DGI Sydvest i sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våben påtegning”.

Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse og udelukkelse af medlemsforeninger.

Stk. 5. En forening eller en fri skole jævnfør § 5, stk. 2, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde.

Stk. 6. Medlemmer af DGI Sydvest er forpligtet til at sende indberetning om medlemsforhold.
Side 2/5

Stk. 7. En forening, der er medlem af DGI Sydvest, er forpligtet til at følge de regler og bestemmelser, som er gældende for DGI, uanset om disse er fastsat på landsplan eller landsdelsplan. Dette gælder også regler om afgørelse af konflikter og overtrædelse af regler samt idømmelse af sanktioner. Sanktioner kan pålægges en forening eller idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en forening. Og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

Stk. 8. Udmeldelse skal ske skriftligt til landsdelskontoret. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Eventuelt skyldigt beløb til DGI eller DGI Sydvest skal være betalt senest på udmeldelsestidspunktet. Eventuelt optagne lån gennem DGI skal være indfriet senest på udmeldelsestidspunktet.

§ 6 Kontingent
Medlemsforeninger betaler kontingent til DGI Sydvest. Kontingentet fastsættes hvert år på årsmødet for det kommende år.

§ 7 Årsmøde
Årsmødet er DGI Sydvests højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Årsmødet indkaldes med 3 ugers varsel ved udsendelse af meddelelse til medlemsforeningerne og ved bekendtgørelse på DGI Sydvests hjemmeside.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved landsdelsforeningens årsmøde er:
• Medlemsforeningerne med hver 3 stemmer.
• Medlemmer af landsdelsbestyrelsen.
• Medlemmer af udvalg, underudvalg, ledelser, arbejds-, kompetence- og udviklingsgrupper som består på indkaldelsestidspunktet.
Kun fremmødte stemmeberettigede har stemmeret.

Stk. 3. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte:
• Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
• Landsdelsbestyrelsens beretning.
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
• Indkomne forslag.
• Fastsættelse af det kommende års kontingent.
• Orientering om budget for indeværende år.
• Valg af:
o Landsdelsformand (lige år)
o Næstformand (ulige år)
o Landsdelsbestyrelsesmedlemmer. (Valget gælder for 2 år)
o 1 suppleant til bestyrelsen (valget gælder for 1 år).
o En kritisk revisor (valget gælder for 2 år).
• Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være DGI Sydvests kontor i hænde senest to uger før årsmødet. Foreninger under DGI Sydvest, samt stemmeberettigede årsmødedeltagere, kan stille forslag.
Forslag udsendes til medlemsforeninger og øvrige stemmeberettiget senest 7 dage før årsmødet.

Stk. 5. Afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.
Valg til formand og næstformand sker ved skriftlig afstemning. Øvrige valg og andre beslutninger er kun skriftlige, såfremt der fremsættes begæring herom eller dirigenten beslutter det.

Stk. 6. Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Alle medlemmer af medlemsforeningerne har ret til at overvære årsmødet.

Stk. 7. DGI Sydvest kan beslutte, at et årsmøde afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle årsmødet som et fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse foregår.

§ 8 Ekstraordinært årsmøde
Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, når mindst 1/5 af medlemsforeningerne eller landsdelsbestyrelsen fremsætter begrundet forslag til behandling på et sådant møde.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinært årsmøde skal fremsendes til DGI Sydvests kontor med angivelse af dagsorden. Landsdelsbestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse til det ekstra- ordinære årsmøde, senest 14 dage efter, at ønsket er fremsendt. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært årsmøde.

§ 9 Landsdelsbestyrelsen
Landsdelsbestyrelsen er DGI Sydvests daglige ledelse og højeste myndighed mellem to årsmøder.
Bestyrelsen består af
• 7-9 medlemmer:
• En formand
• En næstformand
• Formanden for landsdelens skydeudvalg, eller et andet medlem af skydeudvalget efter udvalgets egen bestemmelse er sikret en plads i DGI Sydvests bestyrelse indtil udgangen af 2023.
• 4-6 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er to år.
Stk. 3. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.
Stk. 4. Indtræder en suppleant i landsdelsbestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende årsmøde.

§ 10 Landsdelsbestyrelsens arbejde
Landsdelsforeningens ledelse varetages af landsdelsbestyrelsen, og landsdelsbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, som er nødvendige i den forbindelse.

Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, godkender budget og godkender forretningsordnerne for udvalg, og kommissorier for projektgrupper.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen sikrer at der tages referat fra årsmøder og bestyrelsesmøder.

Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen repræsenterer DGI Sydvest udadtil, og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler.

Stk. 5. Landsdelsbestyrelsen ansætter en direktør med det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DGI Sydvest drift. Direktøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGI Sydvests personale.

§ 11 Tegningsret
DGI Sydvest tegnes af landsdelsbestyrelsens formand eller næstformand ifølge med et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes DGI Sydvest af hele landsdelsbestyrelsen.

Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 12 Organisering
Oprettelse og nedlæggelse af aktiviteter og deres organisation besluttes af landsdelsbestyrelsen.

Stk. 2. Som led i fusionen med tidligere DDS Sydvest er der indgået en fusionsaftale, som giver nogle overgangsregler gældende til udgangen af 2023. Der skal i denne periode være et skydeudvalg hvis medlemmer er valgt af skytteforeningerne. Antal medlemmer i skydeudvalget fastsættes af udvalget selv.

Stk. 3. Aktiviteter og deres organisation udarbejder forretningsorden, som skal godkendes af landsdelsbestyrelsen.

§ 13 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af et revisionsfirma samt to kritiske revisorer.

§ 14 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 15 Opløsning
Beslutning om opløsning af DGI Sydvest træffes på 2 på hinanden følgende årsmøder, der ligger med mindst fire og højst otte ugers mellemrum.

Stk. 2. På det første af de årsmøder skal opløsning godkendes ved, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. Ved det andet årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsningen.

Stk. 3. I tilfælde af DGI Sydvests opløsning tilfalder den eventuelle formue DGI til anvendelse til et almennyttigt formål.

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse på årsmødet 19.11.2019.

Fusionsaftalens bestemmelser har virkning fra 1. januar 2014.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Ribe Amt er dannet den 12. november 1992, ved at Ribe Amts Gymnastik- & Ungdomsforening har ændret vedtægter og navn til DGI Sydvest og har indgået associeringsaftale med DDS Sydvest.

Vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts stiftende årsmøde den 12. november 1992.
Ændringer vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts ordinære årsmøde den 30. november 1995.
Ændringer vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts ordinære årsmøde den 28. november 1996.
Ændringer vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts ordinære årsmøde den 27. november 1997.
Ændringer vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts ordinære årsmøde den 18. november 2000.
Ændringer vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts ordinære årsmøde den 26. november 2003.
Ændringer vedtaget på Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Ribe Amts ordinære årsmøde den 21. november 2006.
Ændringer vedtaget på DGI Sydvests ordinære årsmøde den 23. november 2011.
Ændringer vedtaget på DGI Sydvests ordinære årsmøde den 26. november 2013.
Ændringer vedtaget på DGI Sydvests ordinære årsmøde den 22. november 2016.
Ændringer vedtaget på DGI Sydvests ordinære årsmøde den 19. november 2019.