Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 2020. Deltag og gør din stemme gældende.

Bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn har besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling til afholdelse mandag d. 15. juni med mødestart kl. 17.00. Den hidtidige dato d. 28. maj er derfor aflyst.

Denne beslutning er taget, da forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer ikke er ophævet, hvilket umuliggør afvikling af vores generalforsamling.

Gennemførslen af generalforsamlingen forudsætter fortsat, at vi kan leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Generalforsamlingen sker også under forudsætning af, at de øvrige sundhedsrelaterede retningslinjer kan overholdes – bl.a. én meters afstand mellem deltagerne.

På denne baggrund indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling i 2020 i DGI Storkøbenhavn

Tid: mandag, den 15. juni, 2020 kl. 17.00 – ca. 19.00.
Sted: DGI Byens Konferencecenter (Se skiltning og følg anvisningerne ved ankomst)
Tietgensgade 65, 1704 København V

Tilmelding

Bestyrelsen ønsker at afholde en fysisk generalforsamling med så få nødvendige deltagere som muligt. Derfor søger vi at begrænse antallet af deltagere i samme lokale. 

Medlemsforeninger, der ikke ønsker at deltage ved fysisk fremmøde, opfordres til at deltage på mødet via et Skypelink eller via et telefonnummer og en unik id-kode, der giver adgang til mødet. Link eller telefonnummer til Skypemødet udsendes d. 15. juni om formiddagen på den mail, som du har tilmeldt dig på. 

Vi ønsker ikke - og kan heller ikke - ifølge vores vedtægter forhindre medlemsforeninger i at deltage ved fysisk fremmøde mhp. at afgive stemme og/eller stille op til bestyrelsen. Men i dette tilfælde opfordrer vi kraftigt foreningerne til maksimalt at sende to repræsentanter pr. forening, da der er maksimalt to stemmeberettigede pr. medlemsforening. 

Vi opfordrer samtidig til, at man tilmelder sig, så vi har en ide om, hvor mange der deltager. 

Tilmelding kan ske frem til d. 14. juni kl. 23.30

Tilmelding skal ske via dette link: 
Tilmelding til ordinær generalforsamling DGI Storkøbenhavn 2020

Dagsorden

Bestyrelsen ønsker at gennemføre generalforsamlingen i så effektivt som muligt. 

Det betyder bl.a., at vi udsætter temadrøftelser og kåringer af ”årets forening” og ”årets foreningsildsjæl” til en senere og mere festlig lejlighed – sandsynligvis i sensommeren 2020. Det vil vi glæde os til. 

Derfor holder dagsordenen sig til de vedtægtsbestemte punkter - og ser således ud:

Kl. 16.45 – 17.00: Registrering af evt. fysisk fremmødte medlemsforeninger samt øvrige stemmeberettigede.
Kl. 17.00
Velkomst.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Dirigenten udpeger stemmetællere, der er fysisk til stede.
Kl. 17.10
Pkt. 3. Bestyrelsens skriftlige beretning til godkendelse.
Kl. 17.30
Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
Kl. 17.45
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DGI Storkøbenhavn i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 25. maj 2020 på mail storkoebenhavn@dgi.dk

Kl. 18.00
Pkt. 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
Kl. 18.15:
Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent.
Kl. 18.20:
Pkt. 8 Valg af:

  • Formand (vælges i lige år): Peder Nedergaard (genopstiller)
  • Næstformand (skal vælges for ét år frem til 2021): Da nuværende næstformand, Michael Gatten, ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal der vælges en næstformand for ét år. Pia Nisted, nuværende menigt bestyrelsesmedlem, ønsker at opstille som næstformand for DGI Storkøbenhavn.
  • Bestyrelsesmedlemmer, menige: Jon Mortola Hansen og Line Krægpøth ønsker at opstille til bestyrelsen (begge nye kandidater). Jan Sørensen, nuværende bestyrelsesmedlem, ønsker at genopstille til bestyrelsen (genopstiller).
  • To suppleanter til bestyrelsen (vælges hvert år): Christian Bigom og Morten Skov Poulsen, begge nuværende bestyrelsesmedlemmer, ønsker begge at opstille som suppleanter til bestyrelsen.
  • To kritiske revisorer (vælges hvert år): Ole Sørensen og Niels Aage Vandelbjerg ønsker at opstille (begge genopstiller). 

Kl. 18.30:
Pkt. 9 Evt.

Dokumenter

Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt og lagt på DGI Storkøbenhavns hjemmeside (denne side) senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning for 2019, som fremlægges til godkendelse på den kommende generalforsamling, udsendes senest en uge før generalforsamlingens afholdelse - og offentliggøres også på her på DGI Storkøbenhavns hjemmeside og facebookside.

Referatet for generalforsamlingen for 2019 finder du HER

Med venlig hilsen
DGI Storkøbenhavn
På bestyrelsens vegne
Peder Nedergaard
Formand

#UdviklingiForening