Trinvis inklusion gennem idræt med Frivilligcenteret i Silkeborg Kommune

Det lokale foreningsliv ser sig som en oplagt samarbejdspartner for kommunen ift. at inkludere de to målgrupper i deres tilbud og dermed på sigt øge deres medlemsskarre og potentiale for frivilligrekruttering

Projektets formål er at inkludere psykisk sårbare i et fællesskab gennem idræt og at etablere et tværsektorielt netværk, der gennem paratgørende forløb og brobygning sikrer målgruppens fastholdelse i et foreningstilbud. I foreningslivet får målgruppen nye relationer, hvilket bidrager til at reducere social eksklusion og uønsket ensomhed.

Projektets to målgrupper er psykisk sårbare borgere over 18 år, samt borgere over 18 år, der har en autismespektrumforstyrrelse. Ansøgere er Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, Silkeborg Kommunes Socialpsykiatri og Rusmiddelsektion, samt Socialafdelingen.

Forankring og udbredelse

Ansøgerkredsen er inden projektstart opsat på at finde bæredygtige løsninger på målgruppernes udfordringer med social eksklusion og dårlig fysisk sundhed. Der er et særligt fokus på at implementere modeller for, hvordan ikke-foreningsvante udsatte målgrupper bliver fastholdt i et bevægelsestilbud. 

Projektet vil afdække konkrete muligheder for bevægelsesfællesskab i institutionernes nærområder, hvilket vil forbedre målgruppernes adgang til civilsamfundets idrætstilbud efter endt projektperiode. En øget opmærksomhed på det lokale civilsamfunds muligheder er ofte en kan-opgave for personalet på bostederne, og i projektperioden vil vi finde arbejdsgange, der gør det let for personalet at realisere kan-opgaven. Projektet vil afslutningsvis levere et mulighedskatalog over fællesskaber, der herefter let kan implementeres af personalet for fremtidige indskrevne borgere.